De ce Dragostea e oarbă? – Why Love is blind?


For English version click here

Zilele trecute, uitâdu-mă pe Facebook, am fost atrasă de o poveste: Legenda Iubirii şi a Nebuniei.

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-01

Source: Google Image

“Cu foarte mult timp în urmă, înainte ca lumea să fi fost creată, virtuţile şi viciile se plictiseau. Într-o bună zi, toate viciile şi virtuţile s-au reunit şi au constatat că se plictiseau tot mai tare ceea ce era de neconceput. Deodată, Ingeniozitatea a avut ideea să se joace de-a v-aţi ascunselea. Cu toatele au admis că era o idee excelentă şi pe dată Nebunia strigă:

“Eu vreau să număr, eu vreau să stau la numărat!“

Şi, după cum nimeni nu era destul de nebun ca să contrazică Nebunia, celelalte vicii şi virtuţi au fost de acord. Nebunia, acum rezemată cu faţa de trunchiul unui arbore, a început să numere: “Unu, doi, trei,…”

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-04

Source: Google Image

În timp ce Nebunia număra, celelalte vicii şi virtuţi au alergat ca să se ascundă. Tandreţea – pe cornul Lunii, Trădarea într-o grămadă de gunoaie. Duioşia s-a pitit printre nouri, iar Pasiunea în mijlocul pământului. Minciuna spunea că se va ascunde sub o piatră, dar s-a ascuns în fundul unui lac. Avariţia s-a băgat într-un sac.

Şi Nebunia continua să numere: ”70, 71, 72,..”

Acum, toate virtuţile şi viciile erau deja ascunse, cu excepţia Iubirii. Nehotărâtă, Iubirea nu reuşea să se hotărască unde anume să se ascundă. De altfel, nu era de mirare, pentru că ştim cu toţii cât de greu ne ascundem Iubirea.

Nebunia: “98, 99!”

Chiar atunci, pe când Nebunia urma să numere 100, Iubirea s-a ascuns într-o tufă de trandafiri.

Nebunia: “O sută! Am pornit la căutat!”

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-02

Source: Google Image

Lenea a fost primul viciu descoperit pentru că nu avea nici măcar puterea să se ascundă. Apoi, Nebunia a reperat Tandreţea ascunsă pe cornul Lunii şi Pasiunea din centrul pământului. Una câte una, toate viciile şi virtuţile au fost descoperite cu excepţia Iubirii.

Nebunia era disperată. Atunci, Invidia îi şopti Nebuniei: ”Ţi-a mai rămas Iubirea pe care o vei găsi în tufa aceea de trandafiri.”

Atunci, Nebunia înşfăcă o furcă şi împunse cu sălbăticie tufa de trandafiri până când un strigăt disperat sfâşie aerul. Iubirea ieşi cu mîinile acoperindu-i faţa. Printre degete curgea sânge. In furia ei, Nebunia îi înţepase ochii Iubirii cu furca.

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-03

Source: Google Image – Love and Madness

“Ce-am făcut? Ce-am făcut?” striga disperată Nebunia. ”Te-am orbit ! Cum pot să-mi repar greşeala?”

Şi Iubirea îi răspunse: “Nu-mi mai poţi da ochii înapoi. Dar, dacă doreşti să faci ceva pentru mine, poţi să-mi fii ghid.”

Şi, de atunci, Iubirea este oarbă şi este mereu însoţită de Nebunie.”

Aceasta scurtă legendă m-a făcut să simt mii de emoții.

ENGLISH VERSION

Some days ago, looking on Facebook, I was drawn to a story: “Legend of Love and Madness”.

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-01

Source: Google Image

“A very long time ago, before the world was created, virtues and vices were bored. One day, all the vices and virtues came together and found that they were very bored, what was unthinkable. Suddenly, Ingenuity had the idea to play hide-and-seek. All of them admitted that it was an excellent idea and immediately Madness shouted:

“I want to count!”

And, as nobody was crazy enough to contradict the Madness, the other vices and virtues agreed. Madness, now leaning her face on a tree trunk, began to count: “One, two, three…”

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-04

Source: Google Image

While Madness continues to count, the other vices and virtues ran to hide. Tenderness – on the Horn of the Moon, Betrayal in a pile of garbage. The Sensibility has hidden between clouds and Passion in the midst of the earth. The Lie said it would hide under a rock, but has hidden in the bottom of a lake. Avarice has hidden in a bag.

And Madness continues to count: “70, 71, 72, ..”

Now all the virtues and vices were already hidden, except Love. Undecided, Love was unable to decide where to hide. Incidentally, it was not surprising, because we all know how hard we hide Love.

Madness: “98, 99”

Right when Madness was ready to say “100”, Love has hidden in a rose bush.

Madness: “One hundred! I started looking for!”

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-02

Source: Google Image

Laziness was the first discovered vice because she did not even have the strength to hide. Then Madness spotted Tenderness, hidden on the Horn of the Moon, and Passion in the center of the earth. One by one, all the vices and virtues were discovered except Love.

The Madness was desperate. Then, The Envy whispered to Madness: “Love is the last and you will find her in that rose bush.”

Then, Madness grabbed a pitchfork and jabbed the rose bush until a desperate cry rends the air. Love left the rose bush with her hands covering her face. Blood flowed through his fingers. In her anger, Madness has pricked Love’s eyes with the pitchfork.

mopana-legends-love-madness- ingenuity-betrayal-03

Source: Google Image – Love and Madness

“What have I done? What have I done?”, shouts Madness. “You’re blind! How can I fix my mistake? “

Love replied: “You can not give me back my eyes. But if you want to do something for me, you can be my guide.”

And, since then, Love is blind and is always accompanied by Madness.”

This brief legend made me feel a thousand emotions.

Advertisements

26 thoughts on “De ce Dragostea e oarbă? – Why Love is blind?

  1. Pingback: Today on Look around! | look around!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s